Knjigovodstvo za udruge (neprofitne ogranizacije)

Knjigovodstvo udruga propisano je Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Knjigovodstvo neprofitnih organizacija vodi se po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana za neprofitne organizacije.

Obvezne poslovne knjige su: dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige.

Neprofitne organizacije obvezno vode slijedeće pomoćne knjige: dugotrajne nefinancijske imovine, kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe), financijske imovine i obveza, zatim knjigu (dnevnik) blagajni, evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija, evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila, knjigu izlaznih računa, knjigu ulaznih računa te ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

Neprofitne organizacije čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kuna na razini godine, i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kuna na razini godine, nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja te predaje financijskih izvještaja za slijedeću godinu. Takva neprofitna organizacija dužna je voditi najmanje: KPI i knjigu blagajne, primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela.

Izvještaji: bilanca, račun prihoda i rashoda, bilješke uz izvještaje, skraćeni račun prihoda i rashoda

TOP